Regulamin

Informacje ogólne

Właścicielem internetowego sklepu jeździeckiego TUNDRA jest firma:

TUNDRA Anita Bareła
ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław
NIP: 899-119-15-99
e-mail: i-sklep@tundra.pl 
tel: 713411333

szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności znajdą Państwo w CEIDG

Firma TUNDRA Anita Bareła zwana dalej TUNDRĄ lub Sprzedawcą jest stroną umowy sprzedaży z Klientem i prowadzi sprzedaż artykułów jeździeckich w serwisie internetowym pod adresem www.tundra.pl zwanym dalej Serwisem.

 1. Zamówień w TUNDRZE mogą dokonywać osoby pełnoletnie, osoby prowadzące działalność gospodarcza oraz spółki prawa handlowego. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W celu dokonania zakupu można zarejestrować się w serwisie sklepu. Można również dokonywać zakupów w TUNDRZE bez rejestrowania się.
 3. Poprawne przejście procedury rejestracyjnej powoduje uaktywnienie konta użytkownika.
 4. Konto użytkownika jest własnością TUNDRY i może zostać usunięte bez podawania przyczyn.
 5. Warunkiem dokonania zakupu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 6. Poprzez rejestrację i/lub złożenie zamówienia w TUNDRZE Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych TUNDRY. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach promocyjno-marketingowych.
 7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci TUNDRY mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 8. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom. Zgromadzone dane wykorzystywane mogą być jedynie w celu prowadzenia sprzedaży zamówionych produktów oraz związanej z tym niezbędnej komunikacji między sklepem a klientem.

Przedmiot transakcji 

 1. Przedmiotem transakcji są wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w serwisie internetowym TUNDRY.
 2. Wszystkie towary posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej normami.
 3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 4. Ceny towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone są w złotych polskich.
 5. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez internet.

Składanie zamówień

 1. Ilość oferowanych przez TUNDRĘ produktów jest zmienna i podlega cyklicznej aktualizacji.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Serwisu według kolejności zgłoszeń.
 3. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy.
 4. Informacja o czasie realizacji zamówienia  znajduje się w opisie poszczególnych produktów.
 5. Czas przygotowania towaru do wysyłki może być różny i jest to uwzględnione w podanej w opisie produktu informacji o czasie realizacji zamówienia.
 6. Czas dostawy  jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do Klienta przez przewoźnika.
 7. TUNDRA dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta, była aktualna.
 8. Informacje o dostępności poszczególnych produktów i czasach realizacji zamówienia są prezentowane w Serwisie wraz z tymi produktami. Może się jednak zdarzyć, że pomimo starań podane informacje o dostępności/czasie realizacji zamówienia nie będą prawdziwe, wówczas TUNDRA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub mailem. 
 9. Klient powinien podać aktualny adres e-mail oraz aktywny i własny numer telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 10. W przypadku jednoczesnego zamówienia towarów o rożnych czasach realizacji zamówień za czas realizacji całości zamówienia przyjmuje się czas zamówienia towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 11. Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a TUNDRĄ dochodzi w momencie potwierdzenia przez strony ostatecznego kształtu zamówienia wówczas też produkty będą przygotowywane do wysyłki i zostanie określony czas niezbędny do realizacji całości zamówienia.
 12. Na życzenie klienta po ustaleniach i za jego zgodą zamówienie może zostać przesłane w częściach, wówczas klient ponosi koszty dostaw poszczególnych części zamówienia.

Dostawa

 1. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w TUNDRZE, wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 2. W pozostałych przypadkach dostawa towaru realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez klienta, ale wybraną spośród tych, z którymi współpracuje TUNDRA.
 3. Szczegółowe zasady dostawy towarów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 4. Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dostaw i ich ograniczeniami kliknij tutaj.
 5. Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. 
 6. Oferta TUNDRY obowiązuje wyłącznie na terenie Polski w związku z tym nie realizujemy zamówień zagranicznych.
 7. TUNDRA nie określa dolnej wartości zamówienia.
 8. Zamówienia o ostatecznej wartości powyżej 300zł, realizowane będą na koszt TUNDRY z następującym zastrzeżeniami:
  • Klient zawsze ponosi koszty usług dodatkowych typu Pobranie.
  • Opcja darmowej wysyłki nie obejmuje zamówień z których towary ważą powyżej 30kg, lub gabarytowo nie mieszczą się w jednej standardowej paczce wybranego przez klienta kuriera.
 9. Wszelkie koszty dostawy są jawne i klient jest o nich informowany przed wysłaniem zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT i wysyłamy wraz z towarem.
 11. W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji, koszty dostawy i odesłania ponosi klient.
 12. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy TUNDRA.

Płatności

 1. W Serwisie akceptujemy następujące formy płatności:
  • przedpłata przelewem na konto: TUNDRA Anita Bareła, BRE Bank nr 40 1140 2004 0000 3302 3877 8770
  • pobranie (płatność przy odbiorze przesyłki) - dotyczy wyłącznie zamówień do wartości 1000zł brutto. Zamówienia powyżej tej kwoty wymagają przedpłaty. W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupione produkty, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę,
  • przedpłata kartą płatniczą i e-przelewem  - przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.
  • w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów dopuszczamy płatność gotówką lub kartą ale dotyczy to wyłącznie zamówień o wartości do 1000zł brutto. Zamówienia powyżej tej kwoty wymagają przedpłaty.
 2. Wybór formy płatności następuje w procesie zamawiania towaru, a przedpłaty prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez nas e-mailem złożonego zamówienia.
 3. W przypadku przedpłaty wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto TUNDRY.
 4. Kwota przedpłacona za nie zrealizowaną część zamówienia będzie zwracana niezwłocznie na konto Kupującego.
 5. Potwierdzone zamówienia z wybraną formą płatności „przedpłata”, dla których w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie odnotowany wpływ środków, będą anulowane.

Reklamacje

 1. Podane na początku regulaminu dane adresowe TUNDRY są właściwe do wszelkiej korespondencji związanej z reklamacjami.
 2. Załączony formularz reklamacyjny może Państwu pomóc w zgłoszeniu reklamacji, ale jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.
 3. TUNDRA jest odpowiedzialna względem Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Dostarczenie reklamowanego produktu. 
  W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. TUNDRA ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.
 6. Gdyby TUNDRA nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 7. TUNDRA jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta nastąpi niezwłocznie.
 9. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 10. Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:
  1. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
  2. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
 11. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 12. W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

Zwroty

 1. Mają Państwo prawo zwrócić zakupione towary w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli firmę TUNDRA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Postanowienia końcowe

 1. TUNDRA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 2. Prezentacja zawartości sklepu, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych oraz koloru (np. zelony) Brak takiej informacji będzie oznaczał zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie www.tundra.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia.
 5. TUNDRA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożeniazamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawch konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem TUNDRA deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 8. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między TUNDRĄ a klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).